Poland

Spis tresci

About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

1. Podstawowe adresy

Większość informacji potrzebnych ci do zakładania i szukania skrytek znajdziesz na stronach pomocy na stronach Geocaching.com:

2. Społeczność

Dodatkowe informacje związane z zasadami obowiązującymi na Geocaching.com możesz znaleźć pod następującymi adresami:

3. Dodatkowe regulacje

Regulamin Geocaching.com jest zbiorem wytycznych obowiązujących we wszystkich krajach, jednak w wielu z nich obowiązują dodatkowe regulacje wynikające z nie tylko z prawa, a także z uwarunkowań kulturowo-społecznych, które mogą wpływać na decyzje o publikacji.

3.1. Miejsca chronionej natury

W przypadku planowania skrytki w miejscu o szczególnych walorach naturalnych należy stosować się do wytycznych wymienionych poniżej. Informacje dotyczące formy ochrony danego terenu i odpowiedzialnej za niego instytucji można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Zalecaną praktyką jest uzgodnienie umieszczenia skrytki z gospodarzami terenu (np. nadleśnictwa, zarządy parków), nawet gdy planujesz ją na ogólnodostępnym szlaku.

Parki Narodowe

Pojemniki należy instalować w sposób umożliwiający podjęcie ich ze szlaku turystycznego lub obszaru udostępnionego dla celów turystycznych (polany, parkingi).

Każdy wniosek Park Narodowy rozpatruje indywidualnie. Przy jakichkolwiek modyfikacjach własności PN należy zachować zdrowy rozsadek, aby nie uszkodzić mienia. Elementy infrastruktury muszą zachować swoją funkcjonalność, a pojemnik nie może powodować utrudnień w korzystaniu z niej, np.: skrytki można chować w szlabanach w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z nich (nie można umieścić skrytki w miejscu, gdzie jest zamek). Dozwolone jest przymocowanie skrytki (np. za pomocą magnesu) do tablic informacyjnych.

Należy pamiętać, że pojemniki umieszczane np. na gałęzi czy w dziupli nie mogą tego miejsca niszczyć.

Skrytki nie mogą być zakopane.

We wniosku należy zamieścić podstawowe informacje umożliwiające znalezienie skrytki przez pracowników Parku (współrzędne, opis ukrycia, rodzaj pojemnika oraz zdjęcia). Im więcej informacji, tym lepiej. Opis skrytki zamieszczony na stronach Geocaching.com musi jednocześnie zawierać odnośnik do regulaminu Parku Narodowego.

W przypadku chęci umieszczenia logo Parku w opisie skrytki, należy wnioskować o to w prośbie o wyrażenie zgody na założenie skrytki. Park może użyczyć logo do promowania zaakceptowanych skrytek.

Otrzymaną zgodę należy przesłać do recenzenta. Skrytka lub spotkanie może zostać opublikowane dopiero po otrzymaniu formalnej zgody od Dyrekcji Parku. Proszę o uwzględnianie odpowiedniego zapasu czasu na przeprowadzenie całej procedury weryfikacyjnej (dotyczy to szczególnie publikacji spotkań).

Informacje o Parkach Narodowych i dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.parkinarodowe.edu.pl/

Rezerwaty

Jeżeli rezerwat jest dostępny dla turystów, tzn. zostały w nim wyznaczone ścieżki lub szlaki, to skrytki można umieszczać tylko na tych ścieżkach lub szlakach. Jeżeli jest zakaz wstępu do rezerwatu, to zakładanie skrytek na jego terenie jest zabronione. Wszystkie skrytki na terenie rezerwatów należy przesyłać do recenzji wraz ze zdjęciami pokazującymi sposób ukrycia pojemnika i pozwalającymi określić odległość skrytki od ścieżki.

Pomniki przyrody

Zabronione jest umieszczanie skrytek w bezpośrednim sąsiedztwie pomników przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej.

Jaskinie

Skrytki można umieszczać tylko w takich, do których nie ma zakazu wstępu. Trzeba pamiętać, że do niektórych jaskiń jest czasowy zakaz wstępu, np. ze względu na zimowanie nietoperzy. W tym czasie skrytka powinna zostać dezaktywowana.

Międzyrzecki Rejon Umocniony

Skrytki można umieszczać w obiektach MRU, o ile nie został zabroniony wstęp do danego obiektu. Należy jednak pamiętać, że od początku listopada do końca marca, ze względu na ochronę gatunkowa nietoperzy, obowiązuje całkowity zakaz wstępu do podziemi MRU. W związku z tym takie skrytki muszą być zdezaktywowane w tym okresie.

3.2. Miejsca niestosowne na umieszczenie skrytki

Cmentarze

Regulaminy czynnych cmentarzy zabraniają gier i zabaw na swoim terenie, dlatego skrytki z pojemnikami tam umieszczonymi nie są publikowane. Zgłaszając do publikacji skrytkę na nieczynnym cmentarzu należy pamiętać, że w polskiej kulturze i obyczajowości są to miejsca wyjątkowego traktowania, dlatego by uniknąć naruszania czci i powagi miejsca, skrytki z pojemnikami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie grobów mogą nie zostać opublikowane.

Przedszkola, szkoły i inne skupiska dzieci

Umieszczanie skrytek w pobliżu skupisk dzieci, tj. przedszkoli i placów zabaw, uznaje się za niestosowne. Powodem jest niepokój rodziców i opiekunów, jaki mogą wywołać geocacherzy, których zachowanie podczas poszukiwań pojemników może być uznane za podejrzane. Te same zasady stosuje się do szkół podstawowych, chyba że ich dyrekcja wyraziła zgodę na skrytkę.

Porty lotnicze, morskie i węzły transportu zbiorowego

Z uwagi na zagrożenie terrorystyczne miejsca te otoczone są szczególną ochroną, a kontroli patroli podlegają nie tylko same porty, ale i teren wokół nich. Skrytki w niestosownej odległości od lotnisk i portów morskich mogą nie zostać opublikowane. Umieszczając pojemniki w pobliżu tych miejsc zachowaj daleko posuniętą ostrożność i dużo zdrowego rozsądku.

Więzienia, sądy, areszty, obiekty wojskowe lub policyjne itp.

O ile ukrycie pojemnika w pobliżu tych miejsc może być łatwe, to poszukiwanie w miejscach podlegających szczególnej ochronie i nieustannie monitorowanych wzbudza uzasadnione podejrzenia i naraża geocacherów na nieprzyjemności i tłumaczenia.

Mosty, wiadukty, śluzy i zapory

Umieszczanie skrytek na obiektach strategicznych może wiązać się z wywołaniem niepokoju i fałszywym alarmem bombowym. Ponadto geocacherzy poszukujący pojemnika na mostach mogą nieumyślnie spowodować spadanie drobnych przedmiotów, które mogą stać się przyczyną wypadku.

Elementy instalacji elektrycznych, gazowych itp.

Skrytki nie powinny być umieszczane na elementach instalacji elektrycznej i gazowej, jak np. włączniki, zawory, liczniki i ich obudowy oraz wszelkie inne ostrzegające przed porażeniem i zakazujące zbliżania się. Imitacje i atrapy są dozwolone, o ile są jednoznacznie i wyraźnie oznaczone jako geocache w sposób nie budzący wątpliwości co do swojego geocachingowego przeznaczenia i w żaden sposób nie są podłączone do istniejącej instalacji.

Nie będą publikowane skrytki umieszczone na słupach elektrycznych, jeśli obowiązuje zakaz zbliżania się lub dotykania. W przypadku braku takiego zakazu skrytki powinny być dostępne bez konieczności wspinania się.

3.3. Skrytki na drzewach

Bez wyraźnej zgody właściciela terenu nie można mocować skrytek do drzew w sposób trwały. W przypadku pojemnika zamocowanego do drzewa przesyłając skrytkę do recenzji w notatce dla recenzenta należy przedstawić albo zgodę właściciela terenu na mocowanie, albo zdjęcie obrazujące sposób mocowania.

Jeśli chcesz umieścić skrytkę na drzewie, to:

 • użyj opaski elastycznej,
 • zamocuj skrytkę do gałęzi lub bocznego konaru,
 • nie używaj gwoździ czy śrub,
 • weź pod uwagę liczbę geocacherów, którzy będą wspinać się na drzewo i jaki będzie tego skutek,
 • reaguj, gdy zauważysz negatywny wpływ geocacherskich poszukiwań twojej skrytki - przenieś pojemnik, zmień sposób ukrycia lub zarchiwizuj skrytkę.

3.4. Promocyjny charakter skrytki

Oprócz ograniczeń ujętych w Wytycznych (link: https://www.geocaching.com/play/guidelines#solicitation) niedozwolone jest:

 • używanie nazw firm lub organizacji, również niekomercyjnych, jako tytułów skrytek;
 • umieszczanie informacji dotyczących innych serwisów geolokacyjnych.

Dozwolone jest umieszczenie skrytek w miejscach wymagających opłaty za wstęp, jeśli nie przekroczy ona 60 zł (zmiana z 50 zł w dn. 29.10.2022 r.).

3.5. Spotkania (Eventy)

3.5.1. Bliskość eventów

Mowa tu o sytuacji, gdy spotkania (eventy) odbywają się blisko siebie lub w podobnym czasie. Eventy są spotkaniami geocacherów i organizowanie zbyt wielu zbyt blisko siebie obniża ich rangę. Eventy nie są jedynie okazją do zdobycia kolejnego punktu w statystykach. Jeśli do recenzji przesłany będzie event, a inny jest już opublikowany lub oczekuje recenzji i oba są blisko siebie, przestrzegana będzie następująca zasada:

Eventy odbywające się w zbliżonym czasie będą opublikowane, tylko jeśli są oddalone od siebie więcej niż 8 km (w linii prostej). Eventy oddalone od siebie mniej niż 8 km będą opublikowane, tylko gdy zakończenie pierwszego eventu od rozpoczęcia drugiego dzielą przynajmniej dwie godziny.

3.5.2. CITO

Eventy CITO muszą być zorganizowane w rejonie potencjalnej geocacherskiej aktywności, tj. w miejscu, gdzie znajdują się skrytki lub gdzie można je zakładać.

Na organizację wydarzenia CITO należy uzyskać zgodę zarządcy terenu i przedstawić ją recenzentowi. W opisie wydarzenia należy także podać informację, kto i kiedy odbierze zebrane śmieci (jeśli w ramach CITO zbierane są śmieci).

Event CITO, którego celem jest znakowanie szlaku powinien być skonsultowany z odpowiednim oddziałem PTTK.

3.6. Challenge

Osoba wysyłająca do recenzji skrytkę challenge powinna móc przedstawić recenzentowi listę 10 graczy z obszaru województwa, w którym ma być opublikowany challenge, i województw sąsiednich, którzy spełniają wymagania challenge’a.

3.7. Tory i obiekty kolejowe

Skrytka może być umieszczona w miejscu, do którego można legalnie dotrzeć. Należy przy tym pamiętać, że nielegalne jest przebywanie na obszarach kolejowych, poza wyznaczonymi miejscami, także jeśli nie ma znaków zakazujących wstępu.

W przypadku czynnych linii kolejowych i otwartego dostępu do torów skrytka może być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 20 m od torów. Odległość może być mniejsza, jeśli tory są odgrodzone.

Można umieszczać skrytki pod wiaduktami i w tunelach pod torami w miejscach wyznaczonych do ruchu pieszego lub takich, do których można legalnie dotrzeć.

W przypadku skrytek umieszczonych w pobliżu torów recenzenci mogą wymagać dołączenia do strony skrytki zdjęcia pokazującego przybliżoną lokalizację skrytki (fotospojler).
Bez pisemnej zgody zarządcy terenu nie wolno umieszczać skrytek na dworcach, peronach i innych obiektach kolejowych. W przypadku uzyskania zgody, informacja o posiadanej zgodzie musi się znaleźć w opisie skrytki.

Zasady obowiązują od 1 listopada 2022 r. i nie dotyczą skrytek założonych wcześniej.

Zasady obowiązujące do 31 października 2022 r.:

Linie kolejowe

Nie należy umieszczać skrytek w pobliżu aktywnych linii kolejowych. Dozwolona odległość skrytki od torów to minimum 50 m. Dopuszczalne są wyjątki, np. jeśli tory są odgrodzone lub nie ma do nich dostępu. Dodatkowo, skrytki mogą być umieszczane na dworcach kolejowych i peronach, w miejscach nie zakłócających funkcjonowania dworca.

4. Recenzenci

4.1. Informacje podstawowe

Skrytki przed publikacją przechodzą weryfikację. Więcej o tym procesie napisano (w języku angielskim) na stronie https://www.geocaching.com/help//index.php?pg=kb.chapter&id=97&pgid=74.

W Polsce jest sześcioro wolontariuszy-recenzentów: jeden zajmuje się wszystkimi skrytkami typu EarthCache, reszta zajmuje się pozostałymi skrytkami. Każdemu z tych pięciorga recenzentów przyporządkowany jest inny fragment Polski, wg rysunku poniżej. Wszelkie kwestie (pytania lub problemy) dotyczące skrytek powinny być zgłaszane odpowiednio wg tego podziału:Z każdym z recenzentów można skontaktować się poprzez e-mail podany na ich stronie profilowej:

 • Carpatia (od 03/2019): łódzkie, śląskie, świętokrzyskie
 • Galician Reviewer (od 11/2013): lubelskie, małopolskie, podkarpackie,
 • Pomeranians (od 09/2022): podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
 • Przygodnik (od 08/2021): dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie
 • Varsovian Reviewer (od 10/2019): kujawsko-pomorskie, mazowieckie

W sprawach EarthCache'y: GeoawarePL2 (od 05/2016)

Zwyczajowo recenzenci powinni zająć się napływającymi zgłoszeniami (zarówno dotyczącymi publikacji nowych skrytek, jak i uwagami lub skargami) w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Może to jednak zająć więcej czasu, zwłaszcza w okresie świąt i wakacji. Proszę pamiętać, że recenzenci są wolontariuszami i rozmaite życiowe zdarzenia mogą opóźnić ich reakcje. Powyższy termin nie dotyczy recenzji skrytek typu EarthCache.

4.2. Byli recenzenci

Recenzenci, którzy przestali pełnić tę funkcję: 

 • GeoAwarePL (aktywny w okresie 01/2013 - 02/2016)
 • Masovian Reviewer (aktywny w okresie 11/2013 - 11/2017)
 • Posnanian Reviewer (aktywny w okresie 01/2015 - 01/2019)
 • Silesian Reviewer (aktywny w okresie 07/2010 - 08/2021)
 • Kashubian Reviewer (aktywny w okresie 08/2012 - 08/2022)

4.3. Odwołanie od decyzji recenzenta

Jeśli nie zgadzasz się z oceną recenzenta lub chcesz skomentować jego pracę, możesz napisać do innego polskiego recenzenta (listę znajdziesz powyżej) lub do zespołu odwoławczego Groundspeak (w formularzu wybierz "Appeals" - możesz pisać po polsku).

Umieszczenie w zgłoszeniu poniższych informacji pozwoli uniknąć dodatkowej wymiany e-maili i przyspieszy proces odwołania:

 • Kod GC skrytki,
 • Lokalizację skrytki (kraj),
 • Nick recenzenta, który przeglądał skrytkę,
 • Opis problemu z informacją o tym, który punkt regulaminu, wg recenzenta, został naruszony,
 • Krótkie wyjaśnienie, dlaczego twoim zdaniem skrytka powinna zostać opublikowana.

Jako ochotniczy recenzenci ciągle się uczymy. Proces odwoławczy w żadnym stopniu nie jest dla nas ujmą na honorze i nie czyni z ciebie donosiciela. Wyjaśnienie wątpliwych kwestii często niesie ze sobą lepsze zrozumienie sytuacji.

5. Ograniczenia z powodu pandemii COVID-19

Aktualizacja 23.08.2021 r.: Przywracamy możliwość organizowania eventów w pomieszczeniach. Przypominamy, że organizatorzy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności spotkania z prawem, a wszystkich uczestników nadal obowiązują zasady sanitarne, więc prosimy o stosowanie się do nich.


Ostatnia aktualizacja: 29 października 2022 r.

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.