Slovakia


Obsah / Table of Contents

NEWS / AKTUALITY

Follow news / Sleduj novinky: Facebook - RevieweriSK


----


Základné odkazy

Pravidlá pre ukrývanie kešiek (Geocache hiding guidelines) ako aj Centrum pomoci (Help Center) obsahujú všetky potrebné informácie, predovšetkým o pravidlách ukrývania kešiek a starostlivosti o ne. Guidelines sú na stránke Geocaching.com preložené do mnohých jazykov, vrátane slovenčiny. Jazykovú mutáciu Geocaching.com stránok si môžete prepnúť na spodnom okraji web-stránky. Články na stránkach Centra pomoci sú zatiaľ len v angličtine, preklad je k dispozícií len vďaka automatizovanej služby Google translate.

Komunita

Ďalšie informácie o Geocachingu na Slovensku sú dostupné na týchto stránkach:

Pravidlá špecifické pre Slovensko

Pravidlá pre ukrývanie kešiek platia celosvetovo, ale v mnohých krajinách je hra obmedzená dodatočnými pravidlami, ktoré reflektujú zákony danej krajiny, prípadne sociálne, ci kultúrne zvyklosti. Miera dodatočných obmedzení je závislá aj od rozšírenia hry v danej krajine - mnohé problémy vznikajú až pri masovejšom rozšírení hry a častokrát nemáme na výber, musíme nájsť spoločnú rec s autoritami a vylúčiť, ci obmedziť niektoré negatívne dopady hry.

Nižšie uvádzame pravidlá, platné pre Slovensko. Tam, kde je len odkaz na všeobecné Pravidlá pre ukrývanie kešiek, stačí sa riadiť nimi.

1. Úvod

Každému novému hráčovi odporúčame najskôr sa zoznámiť s hrou Geocaching - a to formou hľadania iných kešiek. Zakladať vlastné by mal začať až neskôr - keď zistí, kde a ako bývajú dobré kešky schované a akými pravidlami sa hra riadi. Všeobecné odporúčanie je, že nováčik by mal pohľadať aspoň 20 iných, rôznorodých kešiek, kým sa pokúsi založiť vlastnú. Je to individuálne. Trvať na tom nemôžeme, odporúčame to vždy.

V každom prípade je nevyhnutné zoznámiť sa ešte pred založením kešky so všetkými pravidlami ich zakladania a uvedomiť si, že za každú založenú kešku je zodpovedný len jej vlastník - vrátane všetkých dôsledkov. Podrobnejšie info je v úvode Pravidiel.

2. Umiestnenie kešky

Všeobecne: Pravidlá - Umiestnenie kešky

Dodržiavame zákony, rešpektujeme zákazy, súkromné vlastníctvo, ohľaduplnosť k majetku a zásady ochrany prírody.

2.1 Ochrana prírody a krajiny

Pri zakladaní a hľadaní kešiek je potrebné dodržiavať všetky zákonné normy vzťahujúce sa na ochranu prírody a krajiny. Geocache je možné založiť a hľadať len na miestach, kam má verejnosť volný prístup. Ten je obmedzený v chránených územiach od tretieho stupňa vyššie za hranicami zastavaného územia obce na pohyb po vyznačených turistických a náučných chodníkoch. V týchto územiach môže byť keška založená len v bezprostrednej blízkosti oficiálneho chodníka.

Užitočné odkazy:

OdkazObsah
Zákon o ochrane prírody a krajinyTento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny. Užitočné info - rozsah obmedzení na územiach pod prvým až piatym stupňom ochrany.
Mapa chránených území ŠOP SRÚplná mapa všetkých chránených území v pôsobnosti Štátnej Ochrany Prírody.
Mapa Národného GeoportáluMapa chránených území a iných krajinných prvkov na Národnom Geoportáli, vrátane Katalógového klienta.

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

Zoznam chránených území na Slovensku, spravovaný Enviroportálom.
Mapový klient ZBGISMapový klient Úradu geodézie, kartografie a katastra. Obsahuje najpodrobnejší miestopis s možnosťou vyhľadávania geografických objektov.
Mapa EnvirozátažeĎalšie mapové informácie, environmentálneho charakteru.
Mapy Hiking.skKompletné turistické mapy Slovenska, s užitočnými vrstvami turistických trás, cyklotrás a kompletných chránených území s možnosťou vloženia vlastných súradníc do mapy, kreslenia, importu a exportu GPX súborov.
2.1.1 Geocaching v Tatranskom národnom parku

Z dôvodu uplatnenia záujmov ochrany prírody a krajiny pri hre Geocaching je v kompetenčnom území Správy TANAP-u potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:

BodUstanovenie
01

Prevádzkovanie kešiek vo vlastnom území TANAP-u v rámci hry Geocaching sa uskutoční v súlade so Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Prešove c. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku. * pozor - aktualizácia od sezóny 2017, čítaj poznámku nižšie

02Prevádzkovanie kešiek v maloplošných chránených územiach mimo vlastného územia TANAP-u (NPR Choč, NPR Prosiecka dolina, PR Turícke dubiny, resp. UEV Choc, UEV Prosecné, UEV Rieka Váh) sa uskutocní v súlade s ustanoveniami zákona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§14 až §16).
03V súvislosti s bodom c.1 a bodom c.2 budú v územiach s 3., 4. a 5. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny akceptované len tie kešky, ktorých vzdialenosť od najbližšieho vyznačeného turistického chodníka nepresiahne 10m.
04V súvislosti s bodom c.1 bude popis kešiek (listing) prevádzkovaných mimo vyznačené turistické chodníky obsahovať dôrazné upozornenie, že ide o horolezeckú túru a pre ich dostupnost sa vyžaduje sprievod odborne spôsobilej osoby – horského vodcu, alebo clenstvo v horolezeckom klube (horolezecké skúsenosti a horolezecká výstroj). Prípadné nedodržanie tejto podmienky môže viest k sankcionovaniu priestupcu a k zrušeniu kešky.
05V súvislosti s bodom c.1 bude rešpektovanie sezónnej uzávery vyznačených turistických chodníkov zabezpečené dočasným plošným zaarchivovaním kešiek v termíne od 1.11. do 15.6. kalendárneho roka.
06Vzhladom na priestorovú distribúciu a početnosť existujúcich kešiek v územiach s 3., 4. a 5. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny, ktoré sa nachádzajú v kompetenčnom území Správy TANAP-u, je potrebné uvažovať o momentálnom stave ako o maxime, a teda nové kešky budú vytvárané len formou výmeny za zrušené kešky, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
07V územiach s 3., 4. a 5. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny, ktoré sa nachádzajú v kompetenčnom území Správy TANAP-u, budú všetky novo vytvárané kešky schválené Správou TANAP-u.
08Na základe návrhu Správy TANAP-u bude keška zaarchivovaná v prípade, že pri jej prevádzkovaní bude zistené opakované porušenie platných právnych predpisov.
09V prípade, že bude keška zaarchivovaná a perspektívne sa nebude uvažovať s jej opätovným uvedením do hry, bude táto z terénu odstránená.


Tento dokument bol vypracovaný Správou Tatranského národného parku. 

*Aktualizácia (2017):

S účinnosťou od 15.6.2017 prijali okresné úrady v Prešove a Žiline vyhlášku Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku, ktorý stanovuje miesta a podmienky vykonávania športových aktivít v TANAP-e. Ide o dočasné riešenie medzičasom neplatného návštevného poriadku. Jeho úlohou je do doby vyhlásenia (nového) Návštevného poriadku Tatranského národného parku legalizovať vybrané druhy športových aktivít na území TANAP-u.

Druhým záväzným dokumentom je verejná vyhláška Rozhodnutie o zimnej sezónnej uzávere z 25.10.2017 od OÚ Prešov. Vo vyhláške je uvedené, ktoré tatranské chodníky sa mimo sezóny uzatvárajú a kedy presne.

Oficiálny zdroj: tanap.sopsr.sk - Informácie pre návštevníkov

Geocaching v TANAP-e - komentár reviewera

V súvislosti so značným rozšírením hry geocaching na území Tatranského Národného Parku, pristúpila Správa TANAP-u k stanoveniu vyššie uvedených obmedzení, platných od 1.11.2016. Ich výsledná podoba do značnej miery zachováva aktuálne možnosti hry a zároveň zabezpečuje dodržiavanie Návštevného poriadku a zásad ochrany prírody. Dohoda je výsledkom početných stretnutí zástupcov OZ Geo.guru so zástupcami Správy NP a trpezlivého vysvetľovania stanovísk oboch zainteresovaných strán.

Pre existujúce kešky to znamená:

 • Zachovanie všetkých existujúcich kešiek v TANAPe, ktorých uloženie rešpektuje Návštevný poriadok (najmä uloženie do vzdialenosti 10m od TZT).
 • Zachovanie schváleného zoznamu významných kešiek na horolezecky dostupných vrcholoch.
 • Deaktivovanie kešiek, ktoré porušujú vyššie uvedené pravidlá.
 • Archivovanie kešiek, pokiaľ ich owneri urýchlene nepremiestnia tak, aby boli v súlade s vyššie uvedenými pravidlami.
 • Kešky, umiestnené v lokalitách, kde platí sezónna uzávera TZT budú od 1.11. do 14.6. deaktivované reviewerom s upozornením o zákaze ich hľadania.
 • Následnú aktiváciu kešky na začiatku letnej turistickej sezóny môže zalogovať owner kešky, alebo tak spraví reviewer.

Pre nové kešky:

 • Nová cache v TANAP-e na území v 3.stupni ochrany a vyššom bude môcť vzniknúť len ako náhrada archivovanej a len po schválení TANAPom.
 • Zoznam náhradných kešiek na schválenie bude poskytovať raz ročne TANAPu reviewer. Súčasťou žiadosti musí byť súhlas vlastníka, alebo správcu pozemku, kde má byť nová keška založená.

Vyššie uvedené pravidlá:

 • Platia pre všetky typy fyzických kešiek a ich stagov, vrátane virtuálnych kešiek typu Earthcache.
 • Netýkajú sa kešiek v intravilánoch, zastavaných územiach tatranských obcí.
 • Netýkajú sa eventov. Eventy je nadalej možné organizovať, v súlade s Návštevným poriadkom TANAPu a súvisiacimi nariadeniami. Upresnenie v bode 02.1.3. nižšie.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte jedného z reviewerov.

Geocaching in TANAP - English summary

From 1.11.2016 are valid following special rules for geocaching in High Tatra National Park (TANAP):

 • Below rules are simplified in this translation - please, contact any of Slovak reviewers for more specific and exact details.
 • Geocaching in TANAP must follow and respect Generally binding regulation.
 • In area of 3rd, 4th and 5th grade of nature protection, each cache and its physical or virtual stage must be located less than 10 metres from official marked hiking path (hiking paths are available for example on hiking.sk map).
 • All existing caches in TANAP area (3rd, 4th and 5th grade of nature protection, use ZoneCatcher for automated notification) must be Disabled from 1.11. till 14.6. every season, Enabled only through summer hiking season (from 15.6. till 31.10.).
 • New cache submission can be approved and published only as replacement of existing cache and only after prior explicit approval by TANAP (managed by reviewer once per year). This is rule for all cache types, including Earthcaches.
 • Events can be organized as usual, respecting all local laws and rules.
2.1.2 Geocaching v iných chránených územiach

V iných chránených územiach, okrem TANAPu sa hra Geocaching môže prevádzkovať bez dodatočných obmedzení, ktoré by boli nad rámec pravidiel hry a zákonov Slovenskej republiky.

2.1.3 Eventy v chránených územiach

Geocacherský event je našimi zákonmi chápaný ako verejné turistické podujatie. Z toho vyplývajú obmedzenia pre ich konanie, vyplývajúce zo Zákona o ochrane prírody a krajiny. Na územiach chránených od tretieho stupňa vyššie sú tieto podujatia všeobecne zakázané (paragraf 14, ods.1, písm.e).

Podmienky možnosti usporiadať event upravujú návštevné poriadky jednotlivých národných parkov ( paragraf 20, ods.1 ).

Návštevné poriadky našich národných parkov:

NP Muránska planina

NP Nízke Tatry

NP Poloniny

NP Malá Fatra

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

Pieninský NP

Tatranský NP


2.1.4 Kešky v jaskyniach

Umiestňovanie kešiek v jaskyniach je povolené, len ak je daná jaskyňa sprístupnená. Podrobnejšie: Zákon o ochrane prírody a krajiny, paragraf 24.

2.1.5 Kešky na stromoch

Umiestňovanie kešiek na stromy je možné, ale treba brat maximálny možný ohľad na výber vhodného stromu a spôsob ukotvenia kešky. Tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu stromu - ci už pri osádzaní kešky ownerom, alebo pri jej odlove hráčmi. Necitlivo ukotvené kešky, poškodzujúce strom, nebudú publikované, resp. budú archivované. Nie je vhodné umiestnovať lezeckú kešku na strom napr. v mestskom parku, kde sa dá očakávať vysoká frekvencia nálezov a z toho vyplývajúce poškodenie stromu pri lezení.


Ak kešku potrebuješ upevniť na strom pomocou skrutiek, ci klincov, musíš mat k tomu písomný súhlas majiteľa, alebo správcu pozemku. Súhlas je potrebné priložiť k správe pre reviewera pri odosielaní kešky na review.

Referencia: https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.chapter&id=128&pgid=905


Nepoškodzuj vegetáciu, faunu, ani prostredie

Ukrývaním kešky nesmie dôjsť k poškodeniu vegetácie, ani k vyrušeniu života zvierat. Neumiestňuj kešky na miesto, kde môže dôjsť ku škodám na rastlinstve, alebo k ohrozeniu živočíchov. Sú lokality, ktoré si vyžadujú sezónne utlmenie geocachingu kvôli citlivosti niektorých druhov.

Referencia: Pravidlá pre ukrývanie kešiek


Príklady nevhodne umiestnených kešiek
Príklad vhodne upevnenej kešky na strome

 • Búdka je ukotvená o starší, suchý bočný konár.
 • Namiesto skrutiek, ci klincov sú použité vypodložené sťahovacie pásky.
 • Pozor! Pásky nepoužívať tam, kde strom ešte rastie - určite nie na kmeni!
 • V prípade potreby sa dá zložiť a po ukotvení nezostáva žiadna stopa.2.2 Ochrana majetku

Všeobecne: Pravidlá - Získaj potrebné povolenia

Pri ukrývaní a hľadaní kešiek nemôže dôjsť k škodám na majetku - či už verejnom alebo súkromnom. Platia všeobecné Guidelines s úpravou konkrétnych situácii, ktoré uvádzame nižšie.

2.2.1 Nezakopávať

Všeobecne: Pravidlá - Nezakopávať

Neukrývať kešky do zeme a to ani čiastočne.

2.2.2 Historické objekty

Všeobecne: Pravidlá - Vyhni sa zakázaným miestam

Neukrývaj kešku do blízkosti múrov a ruín historických objektov - najmä hradov, zrúcanín, pevnostných valov a podobne, ktoré sú citlivé na fyzické poškodenie pri hľadaní a na zvýšený pohyb ľudí v ich okolí.

2.2.3 Megaboardy a komíny

Z dôvodu problémov s vlastníkmi v minulosti, keška umiestnená na megaboarde nebude publikovaná bez písomného povolenia vlastníka objektu.
Z dôvodu bezpečnosti keška umiestnená na komíne nebude publikovaná.

2.3 Hustota kešiek

Všeobecne: Pravidlá - Skontroluj minimálnu vzdialenosť

Platí všeobecné pravidlo zakladania - publikovaná bude len keška, vzdialená aspoň 161 metrov (to je desatina míle) od inej kešky, alebo jej fyzickej súčasti.

2.4 Dostupnost kešiek

Všeobecne: Pravidlá - Musí byť dostupná

2.4.1 Kešky v blízkosti železničnej trate

Je nevyhnutné vyvarovať sa umiestňovaniu kešiek do blízkosti železničných tratí - na miesta, kam má verejnosť zakázaný prístup.

V Zákone o dráhach c. 513/2009 Z. z. definované pojmy ako obvod dráhy (v prípade železnice 3 metre od vonkajšieho okraja telesa trate) a ochranné pásmo dráhy (najmenej 30 metrov od telesa trate) a ďalej činnosti, ktoré sú zakázané vykonávať v tomto pásme - vrátane vstupovania do obvodu dráhy.

V obvode dráhy budú publikované kešky len na základe súhlasu prevádzkovateľa dráhy.

Neodporúčame zakladať kešku ani v ochrannom pásme dráhy.

2.5 Strategické stavby, kritická infraštruktúra

Všeobecne: Pravidlá - Vyhni sa zakázaným miestam

Neukrývaj kešku na miesta, ktoré sú problematické kvôli verejnej, či ináč špecifikovanej strategickej stavbe. Ako napríklad dialničné a cestné mosty, hlavné cestné ťahy, priehrady, vládne budovy, školy, vojenské stavby, nemocnice, letiská a iné stavby osobitného určenia.

Neukrývaj kešku na miesta, ktoré zákon pozná ako kritickú infraštruktúru - prvky, ktoré majú bezprostredný vplyv na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného prostredia ( Zákon č. 45/2011 Z.z. )

3. Obal kešky

Všeobecne: Pravidlá - Obal kešky

Pre schránku kešky a jej obsah platia všeobecné pravidlá.

3.1 Veľkosť kešky

Častou chybou - zámenou je určenie rozdielu veľkosti medzi micro a small krabičkou. V zmysle pravidiel malú PETku ( objem cca 50 ml, priemer otvoru 25mm ) označujeme veľkosťou micro. PETku s priemerom otvoru nad 35mm označujeme veľkosťou small.

4. Stránka kešky

Všeobecne: Pravidlá - Stránka kešky

Pre stránku kešky - listing - platia všeobecné pravidlá, bez ďalších slovenských požiadaviek. Nižšie uvádzame dodatočné vysvetlenie uplatnenia niektorých pravidiel v praxi.

4.1 Žiadna agenda

Všeobecne: Pravidlá - Žiadna agenda

4.2 Žiaden komerčný obsah

Všeobecne: Pravidlá - Žiaden komerčný obsah, Centrum pomoci - príklady a výnimky

Súčasné pravidlá už neumožňujú publikovanie kešky, ktorá by bola umiestnená v komerčných priestoroch. V minulosti to bolo možné, preto sa stále stretávame so staršími keškami v kaviarňach, ci pizzeriách.

Pravidlá o nekomerčnosti však nevylučujú platenie spravidla nízkeho vstupného, ci parkovného. Ak tieto poplatky vyberá nekomerčný subjekt - napríklad štátna príspevková organizácia, financovaná zo štátneho rozpočtu - keška v jej priestoroch môže byť publikovaná. Samozrejme, so súhlasom jej správcu a v súlade s ostatnými pravidlami, napr. tými pre kešky vo vnútri budov. Niekoľko najbežnejších príkladov uvádzame v tabuľke nižšie.


Umiestnenie keškyáno / niePoznámka
Múzeum (štátne, regionálne, mestské), skanzen, galéria, knižnica

Je vhodné uviesť info do listingu - vstupné a otváracie hodiny.
Spoplatnená prírodná rezervácia (napr. chodníky v Slovenskom raji)

Je vhodné uviesť info do listingu - vstupné.
Priestory hradov, zámkov, kaštieľov - kam sa vyberá vstupné

Je vhodné uviesť info do listingu - vstupné a otváracie hodiny.
Sprístupnená jaskyňa so vstupným

Je vhodné uviesť info do listingu - vstupné a otváracie hodiny.
Priestory železničnej, alebo autobusovej stanice

Ide o verejne prístupné miesto, voľne dostupné zdarma.
Miesto, dostupné len po spoplatnenej ceste

Je vhodné uviesť info do listingu - nutnosť poplatku.
Miesto, kde je nutné zaparkovať za poplatok

Je vhodné uviesť info do listingu - parkovné.
Súkromná muzeálna expozícia (pivovar, vinárstvo, salaš)

Často býva spojené s predajom produktov.
Súkromná mini-zoo, farma, dvor

Obvykle býva spojené s predajom služieb a produktov.
Nie si si istý, ci ide o komerčný subjekt, alebo nie

Kontaktujte jedného z reviewerov.


V listingoch takýchto kešiek, kde sa vyberá vstupné, alebo parkovné, odporúčame použiť atribútPoplatok za prístup / parkovanie. Ak je keška, alebo indície k nej dostupné len počas otváracích hodín, odporúčame použiť aj atribút: Dostupná kedykoľvek - NIE.


4.3 Archivácia kešky

Všeobecne: Pravidlá - archive or unarchive a geocache

Archivácia geocache má byť trvalou akciou. Iba reviewer a Geocaching HQ môžu zrušiť archív. Kešku archivovanú reviewerom pre zanedbanú údržbu už aktivovať nemožno. Takisto je problematické aktivovať kešku archivovanú ownerom po dlhšej dobe ( 3 mesiace ).

5. Fyzické kešky

Všeobecne: Pravidlá - Fyzické kešky

Pre jednotlivé typy kešiek platia všeobecné pravidlá, bez ďalších lokálnych upresnení. Užitočné informácie sú k dispozícii aj v Centre pomoci.

5.1 Challenge

Všeobecne: Pravidlá - challenge

Lokálne pravidlo: Okruh challenge kešiek s rovnakou alebo veľmi podobnou výzvou je stanovený na 100 km.
V čase publikácie musí podmienky challenge kešky spĺňať owner samotný a ďalších 10 slovenských kešerov.

6. Earthkešky

Všeobecne: Pravidlá - Earthkešky

7. Eventy

7.1 Event

Všeobecne: Pravidlá - Eventy

Pre usporiadanie eventov platia všeobecné pravidlá (vyššie).

Občas dochádza k nedorozumeniam ohľadne pravidla o nekomerčnosti listingov. V listingu je možné uviesť komerčný názov podniku, kde sa event koná. Listing môže obsahovať aj informáciu o oprávnených nákladoch eventu a žiadosť o príspevok, napr. na vstupné, alebo za prenájom miestnosti, kde event prebieha. Avšak podľa súčasných pravidiel - listing eventu nemôže obsahovať ponuku služieb a tovarov (s výnimkou trackables a SWG). To si už môže každý kešer dohľadať sám na stránkach daného podniku, v listingu by nápojový, ci jedálny lístok nemal byt.

Po skončení eventu sa odporúča listing disablovať akonáhle sa event skončí, aby už pohľadom do mapy bolo kešerom jasné, že event sa už konal. Účastníci majú možnosť si ho zalogovať, dokonca aj po jeho archivovaní.

Pri konaní eventov v blízkosti platí regionálne pravidlo dodržať minimálnu 4 hodinovú časovú medzeru medzi jednotlivými eventami, alebo dodržať vzdialenosť eventov väčšiu ako 20km. Porušenie obidvoch limitov súčasne nie je povolené. Zároveň je na mieste upozorniť, že sekvencia eventov - pre tú istú záujmovú skupinu a s tým istým účelom konania je taktiež nepovolená.

7.1.1 Geokvapka krvi

Takzvané Geokvapky sú tradičné a obľúbené eventy, spojené s dobrovoľným darovaním krvi. Žiaľ, z pohľadu HQ a pravidiel - táto náplň eventov nie je povolená, nakoľko ide o istý druh charitatívnej činnosti. Referencia - No agendas. Tieto eventy sú naše a české špecifikum a s HQ boli dohodnuté isté záväzné pravidlá ich fungovania. Zjednodušene - obsah stránky eventu by mal byť zameraný napr. ako exkurzia transfúznej stanice a nie na osvetu okolo darovania krvi.

Ako referenčný event slúži stránka eventu Tranzfúzka (https://coord.info/GC4A82H) - ak listing svojho eventu pripravíte v takomto duchu, môže byť publikovaný.

7.2 CITO Event

Všeobecne: Pravidlá - CITO Eventy


Pre usporiadanie CITO eventov tiež platia všeobecné pravidlá.

Pre CITO eventy zamerané na čistenie okolia a zber odpadkov platí povinnosť ownera zabezpečiť aj odvoz odpadu na zberný dvor. Nestačí len odvoz k verejným nádobám na komunálny odpad. Takéto hromadenie odpadu nad rámec bežnej spotreby bez povolenia považujú samosprávy za vytváranie čiernej skládky. Preto sa vopred doporučuje komunikácia ownera s miestnou samosprávou na dohode o odvoze a následnej likvidácii odpadu.V roku 2018 sme sa stretli s požiadavkou na publikovanie "pohyblivého" CITO eventu, zbieranie odpadkov pozdĺž turistického chodníka. Táto myšlienka naráža na zásadu - ktorýkoľvek Event sa koná na konkrétnom mieste, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti - a CITO trvá na danom mieste po dobu minimálne jednej hodiny. 

podľa usmernenia od HQ je nutné, aby hostiteľ eventu, alebo jeho zástupca zostal na súradniciach eventu počas celej doby jeho oficiálneho trvania. Preto musíme odporučiť podobnú prax, ako je to pri bežných turistických eventoch - niekde na trase je nutná hodinová pauza. Na tomto mieste bude ikonka CITO eventu a oficiálne trvanie hoci aj celodenného eventu bude doba pauzy - minimálne tá jedna hodina.

7.2.1 Organizovanie CITO - kontakty

Na tomto mieste uvádzame kontakty na organizácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri usporiadaní CITO eventov - poradiť lokality a zabezpečiť potrebné veci ako odvoz odpadu. V prípade, že máte kontakt na konkrétnu osobu, ozvite sa nám a doplníme ho sem.LokalitaOrganizáciaKontaktná osobaReferencný CITO eventAktualizované
1TANAP - Vysoké TatryŠtátne Lesy TANAPuIng. Igor Stavný - igor.stavny@tanap.sk

Čisté hory 2018: CITO Hrebienok

FroggyBearReviewer, 2023-10-19
2Bratislavský krajBROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenieNa Riviére 7/a
841 04 Bratislava
broz(zavináč)broz.sk
CITO - CHKO Dunajské luhy I

FitReviewer, 2019-10-17

3BratislavaMestské lesy v Bratislave, mlba.skinfo@mlba.skCITO na Partizánskej

FitReviewer, 2019-10-17

4
5
7.2.2 Prikrmujeme

Fenoménom zimy 2018/19 sa stali CITO eventy venované prikrmovaniu spevavých vtákov. Účastníci takýchto eventov spoločne vyrábajú kŕmidlá a rozvešiavajú ich v parkoch a záhradách. Prikrmovanie vtáčikov je chvályhodná aktivita, no aby mohla byť považovaná za prospešnú a hodnú ikonky CITO eventu, je potrebné pristupovať k organizovaniu týchto eventov zodpovedne a v rozumnej miere.

Pri review týchto eventov prihliadame na nasledovné okolnosti:

 1. Prikrmovanie vtáčikov má zmysel len počas tuhej zimy, keď je krajina dlhodobo pod snehom, alebo zamrznutá, kedy operence nemajú prístup k prirodzeným zdrojom potravy. V horských oblastiach býva toto obdobie dlhšie ako na dolniakoch. Eventy posielaj na review v čo najkratšom predstihu (14 dní), aby sa dal lepšie odhadnúť vývoj počasia.
 2. Náplňou každého CITO eventu má byť spoločná práca - kde sa účastníci priamo podieľajú - v tomto prípade na výrobe a osádzaní kŕmidiel, pod vedením ownera eventu, ci inej zodpovednej osoby.
 3. Vhodnou lokalitou pre tento typ CITO eventu sú verejné, mestské parky, lesoparky, zóny oddychu v okolí miest a obcí. Event je nutné písomne vopred dohodnúť s miestnym úradom, resp. správcom parku, obzvlášť ak ide o väčšiu akciu.
 4. Po ukončení eventu je odporúčané dopĺňať kŕmidlá, aj preto by sa tieto eventy mali konať v blízkosti bydliska ich ownera.
 5. Aj tu platí zásada "Leave no trace" - po skončení prikrmovacej sezóny by mal owner eventu zabezpečiť stiahnutie kŕmidiel z terénu.

7.3 MEGA Event

Lokálne pravidlo: V deň konania MEGA eventu sa nemôže konať iný event v okruhu 100 kilometrov navôkol. Podobné pravidlo je bežné aj v iných krajinách za účelom ochrany organizátorov MEGA eventov, ktorí do prípravy MEGA eventu investovali veľa času, energie a aj peňazí. Prípadné bočné eventy by odlákali účastníkov MEGA eventu.

X. Archív pravidiel

X.1 Virtual Rewards

Tieto pravidlá platia pre zakladanie nových virtuálnych kešiek typu Virtual Rewards. Tento typ kešky je špeciálny - virtuálnu kešku môžu založiť len vybraní owneri, ako je vysvetlené v tomto blogu (2017): https://www.geocaching.com/blog/2017/08/virtual-rewards/, respektíve v tomto článku (2019): https://publish.geo.guru/virtualky-su-opat-spat/.


Originálnu, anglickú verziu týchto pravidiel nájdeš v tomto článku Centra pomoci: https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.page&id=899

Zmena pravidiel je vyhradená.

Povolenia

Virtuálne kešky môžeš umiestniť len na miesta, kam je vstup a pohyb povolený. V prípade niektorých citlivých lokalít ta môže reviewer požiadať o preukázanie povolenia, aby sa uistil, že majiteľ / správca daného areálu o virtuálnej keške vie.

Vzdialenosť k iným keškám

Pre virtuálne kešky neplatia žiadne obmedzenia, co sa týka vzdialenosti k iným keškám. Ak máš v pláne založiť virtuálku a chceš sa vyhnúť situácii, že niekto iný pripravuje podobnú kešku na rovnakom mieste - požiadaj reviewera, aby skontroloval, ci v okolí nie je nejaká keška v štádiu prípravy.

Dovolenkové kešky

Owner kešky musí navštíviť lokalitu a všetky prípadné dodatočné trasové body virtuálky počas 2 mesiacov pred odoslaním kešky na posúdenie. Čiže je nevyhnutné, aby v tej lokalite osobne bol - a to v nedávnej dobe. Odporúčané je založiť svoju virtuálku v blízkosti tvojich domovských súradníc.

Stránka kešky

Text a úlohy pre zalogovanie kešky musia byť napísané v domácom jazyku, alebo v angličtine. Ostatné jazykové mutácie listingu sú vítané, ale domáci jazyk musí byť v listingu uvedený ako prvý. Reviewer môže požadovať preklad do jazyka, ktorému rozumie, aby ti mohol pomôcť zverejniť kešku. Pre kešky na Slovensku je teda nutná slovenčina ako primárny jazyk v listingu, preklad do iných jazykov, najmä angličtiny, je vítaný, ale nie povinný.

Dátum založenia kešky nesmie byť skorší ako 24.august 2017 4. jún 2019.

Úlohy na zalogovanie

Prijateľné typy úloh sú:

  • Otázky, ktoré môžu byť zodpovedané jedine návštevou daného miesta.
  • Úlohy, ktoré má hráč splniť pri návšteve miesta (napríklad nájsť 5 sôch na budovách okolo a poslať fotku najvyššej z nich).
  • Spraviť fotky okolia, alebo GPS prístroja / smartfónu priamo na mieste.
  • Pripojiť k logu fotku kešera na zadaných súradniciach - ale nemožno vyžadovať, aby bola na fotke tvár (z dôvodu ochrany súkromia).
Trasové body

Virtuálne kešky môžu mať dodatočné waypointy - trasové body.

Fyzické stage ale nie sú povolené, celý dizajn kešky musí byť virtuálny, sám neumiestňuj do terénu nič.

Nové 15.12.2017: Úvodné súradnice kešky nemôžu byť falošné (musia byť relevantné pre ich priamu návštevu v teréne).

Údržba

Owner kešky je zodpovedný za údržbu virtuálnej kešky a jej stránky, keď to bude potrebné - napríklad v prípade, ak sa zmenia podmienky prístupu ku keške, alebo čokoľvek iné. Vlastník je tiež zodpovedný za vymazanie falošných a nevhodných logov.

Virtuálne kešky zostávajú “zdedeným” typom kešky a preto nemôžu byť adoptované iným kešerom.

Pravidlá Geocachingu, ktoré platia všeobecne a aj pre virtuálne kešky
Miesto kešky:
Stránka kešky:

 


Slovakia Reviewers

FroggyBearReviewer (Mikme) - celé Slovensko

ForestReviewer (bolda) - celé Slovensko

Earthcache Reviewer for Slovakia


O tejto Wiki

Geocaching na Slovensku funguje podľa jednotných, celosvetových pravidiel pre zakladanie kešiek - Geocache hiding Guidelines.

Tie postačujú k tomu, aby hra dlhodobo prinášala radosť a naplnenie každému, kto sa hrať chce a zároveň zabezpečujú, aby pritom nevznikali nezákonné, ci škodiace situácie.

S rozšírením hry sa prirodzene objavujú nové situácie, ktoré si niekedy vyžadujú zaviesť dodatočné, miestne pravidlo. Práve táto Wiki je vyhradené miesto pre doplnkové, slovenské pravidlá hry, ktoré museli byť dohodnuté nad rámec všeobecných Guidelines.

Sú to ustanovenia, ktoré priamo neurčil prevádzkovateľ hry, spoločnosť Geocaching HQ, ale boli ustanovené konsenzom lokálnych dobrovoľných reviewerov, prípadne boli dohodnuté na podnet niektorej regionálnej autority (príklady: Železnice SR, Správa národného parku, vlastníci konkrétnych pozemkov a podobne). Niektoré obmedzenia pramenia priamo zo slovenských zákonných noriem.

Táto Wiki je miesto, kde sú všetky lokálne pravidlá a obmedzenia zverejnené.

V prípade, že tu nejaké pravidlo nie je ešte spomenuté, neznamená, že neexistuje. Pri hre je stále nutné dodržiavať všetky naše zákony, ako aj všeobecné Guidelines. pokiaľ si myslíte, že je potrebné túto Wiki aktualizovať, budeme radi, ak kontaktujte niektorého z vyššie uvedených reviewerov.


About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.


This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.