Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Afrikansk svinpest-uppdatering


Table of Contents
maxLevel5
outlinetrue
stylenone
printablefalse


Info
titleCurrent Reviewers for Sweden

Include Page
About This Guide
About This GuideAfrikansk svinpest

Jordbruksverkets uppdaterade restriktioner gör gällande att man får röra sig fritt i mindre grupper även i kärnområdet och det innebär att vi nästan är tillbaka i normalläge i Jordbruksverket har hävt majoriteten av restriktionerna i området. Vi kommer inte att publicera event i kärnområdet och vi ber även att utläggare tänker efter lite extra så att ni inte lockar stora grupper av cachare till närområdet.I övrigt publicerar vi nu att publicera cacher som vanligt i området och vi kommer även att gå tillbaka till normala städrutiner.

Vi rekommenderar dock fortfarande att man håller sig uppdaterad via Jordbruksverkets sida om afrikansk svinpest om man planerar en tur i området.

Uppdaterat: 2024-0306-0906

Att tänka på var du placerar geocacher i Sverige

Sverige är ett fantastiskt land när det gäller tillgång till natur och allemansrätten ger oss möjlighet att vistas nästan överallt. Men det innebär det inte att man kan placera geocacher överallt för den sakens skull. Sunt förnuft och kunskap om allemansrätten är nödvändig. Läs här vad Naturvårdsverket anser om geocaching.

Utöver riktlinjerna behöver du ta hänsyn till följande förtydliganden och restriktioner när det gäller cacheplaceringar i Sverige:

Kyrkor

Svenska Kyrkan har kontaktat oss och undanbett sig placering av geocacher inom deras områden. Med det avses allt innanför murar, runt kyrkor och kyrkogårdar. Förbudet gäller hela kyrkomuren (även utsidan).

Fornminnen

Fornminnen skyddas enligt svensk lag av fornminneslagen och vi tillåter inga placeringar i eller i omedelbar närhet till sådana. Vi vill ha ett "säkerhetsavstånd" av 25-50 meter från ett fornminne för att undvika risken att letare skadar ett fornminne pga. dålig GPS-mottagning tex.

TIPS! Riksantikvarieämbetet har en utmärkt sökfunktion du kan använda för att kontrollera om det ligger fornminnen i närheten av den plats du funderar att placera en cache på. Det går att söka via karta eller plats och söktjänsten heter Fornsök.

Stenmurar och liknande

Stenmurar och liknande föremål riskerar att snabbt plockas sönder av ivriga letare. Särskilt stor är risken då cachen av en eller annan anledning försvinner. Många av dessa murar är dessutom skyddade av fornminneslagen. Riktlinjen som förhindrar placering i stenmurar lyder "Geocacher skall placeras så att omgivningen, vare sig den är naturlig eller skapad av människor, är säker från både avsiktlig och oavsiktlig åverkan." och du finner den här.

Fågelskyddsområden och boplatser för skyddade fågelarter

Vi kommer inte publicera cacher placerade i fågelskyddsområden med helt eller begränsad tillträde delar av året. Detta eftersom det visar sig att många letare inte bryr sig om sådana tillträdesförbud och därmed stör fågellivet. Cacher placerade i närheten av skyddade fågelarters boplatser kommer heller inte publiceras p g a risken för att störa dem.

Sjömärken och fyrar

I Sjötrafikförordningen kan man läsa om de lagar som gäller inom Sveriges gränser beträffande sjöfart.
Förordningen kan du läsa i sin helhet på riksdagens hemsida.

I 3 kapitlet och femte paragrafen kan man läsa: "Fartyg får inte förtöjas vid fyrar, sjömärken eller andra säkerhetsanordningar."
Detta gör att inga cacher kan gömmas på prickar, fyrar eller andra sjömärken som står i vattnet.

Om sjömärket är landbaserat avgörs det från fall till fall med en bedömning från vår sida.

Statliga broar och tunnlar mm

Vi kommer inte publicera cacher placerade i statliga broar, tunnlar eller andra liknande konstruktioner då Trafikverket sagt nej till detta. För att ta reda på om staten är väghållare så kan man titta i nationell vägdatabas genom att välja "Väghållare" i verktyget "Välj vad vill du se i kartan" på följande länk: https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket

Naturreservat, Naturminnen och annan skyddad natur.

För naturreservat finns inga givna riktlinjer. Det gäller att läsa på respektive naturreservats föreskrifter. Oftast är det Länsstyrelsen eller kommunen som sköter om reservaten och skriver föreskrifterna. Lättaste sättet är att googla på reservatets namn och lägga till ordet "föreskrifter", så brukar man komma rätt. Ett annat alternativ är att läsa beslutsdokumentet som kan hittas genom Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Tänk på att en geocache kan jämställas med en orienteringskontroll.

För Naturminnen behöver det finnas ett säkerhetsavstånd på minst 25-50 meter beroende på vad det är för naturminne. Detta eftersom vi har fått information från Länsstyrelsen om att vissa naturminnen har skadats av ovarsamma letare. Naturminnen är märkta med skyltar på/vid själva naturminnet och kan ses i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Master, vattentorn, ställverk och annan infrastruktur.

På grund av den ökade terrorhotsnivån och hur det allmänna säkerhetsläget ser ut behöver vi alla vara mer försiktiga kring konstruktioner som ingår i samhällets infrastruktur. På grund av detta vill vi ha ett säkerhetsavstånd på 20 meter till sådant som radio-/mobilmaster, övriga antennbärare, vattentorn, ställverk samt andra liknande konstruktioner. För skyddsobjekt av olika slag är det lämpligt med ett ännu större säkerhetsavstånd, men där ligger det också i sakens natur att vi har svårt att granska detta och vi ber er därför att undvika den typen av placeringar.

Granskningsprocessen

Hur går granskningsprocessen till?

Här kan du läsa hur du snabbare kan få din cache publicerad

Skapa en granskningsanteckning / Reviewer Note

Här kan du läsa hur du kommunicerar med din granskare under granskningsprocessen av en geocache

Guide för delsteg / waypoints

Här kan du läsa om hur du skapar och dokumenterar delstegen på din geocache

Cacheunderhåll

Här kan du läsa om cacheunderhåll och vad som händer när en granskare har inaktiverat din cache.

Tidsstyrning

Om man vill att en cache ska släppas vid ett speciellt tillfälle, såsom event, jubileum, högtid etc, kan man få hjälp med detta om man är ute i god tid. Det är då viktigt att man skriver ett tydligt granskarmeddelande/Reviewer Note på varje cache som man vill ha detta på. Vi erbjuder enbart en tidpunkt per "speciellt tillfälle", vilket innebär att man kan inte få cacher släppta varje timme en hel dag eller flera släpptider i anslutning till event.

Tidsstyrning kan göras till hel- eller halv timme. Cachen bör vara inskickad för granskning minst sju dygn före önskad publiceringstid. Tänk på att granskningstiden kan bli utdragen om du behöver göra många korrigeringar!

Cacher till event

Meddelandet ska innehålla namn, GC-kod, datum och tid för eventet, samt önskat klockslag för cachens publicering.

Cacher till övriga tillfällen

Meddelandet ska innehålla både datum och tid samt en rimlig anledning till varför cachen "måste" tidsstyras.


Agenda och marknadsföring

Vad kan cachebeskrivningen innehålla avseende agenda och marknadsföring

Cachetyper

Mysteriecacher

Enligt riktlinjer från Geocaching HQ ska numera lösningen för en mysteriecache presenteras i ett granskningsmeddelanden (en reviewernote) innan publicering.Presentationen ska dels innehålla tillvägagångssättet för att komma fram till lösningen, dels svaret som sådant. Lösningen ska kunna testas i en ev. checker på cachesidan.

Detta gäller även för andra cachetyper med inslag av "mystiska" lösningar, t ex multicacher och Letterbox-hybrider.

Adventure Labs

Vi reviewers granskar inte Adventure Labs, när du ändrar din Adventure Lab till "Public" så blir den synlig i Adventures-appen för andra spelare omgående.

Om du vill ha en bonusmyst till din Adventure Lab så behöver den precis som alla andra mystar vara lösbar vid publicering, det innebär att din Adventure Lab måste vara satt som "public"/offentlig innan bonusmysten publiceras.

Om du har gjort din Adventure Lab offentlig innan du har skickat in din bonusmyst så skriv det i reviewernoten när du skickar in bonusmysten. Då slipper vi fråga om Adventure Laben är offentlig eller ej och eftersom du slipper "väntetiden" som extra frågor innebär så kommer din bonusmyst troligtvis att kunna publiceras snabbare.

Om du vill att din Adventure Lab och bonusmyst ska publiceras samtidigt kan du be om ett tidsstyrt släpp av bonusmysten, ange då datum och tid för när du vill att bonusmysten ska släppas i reviewernoten när du skickar in bonuscachen för granskning. Vi rekommenderar att du gör din Adventure Lab offentlig minst 5-10 minuter före din önskade publiceringstid.

Challenge-cacher

Att tänka på gällande challenge-cacher i Sverige.

Earthcacher

Tips för att underlätta publicering av nya earthcacher

Event

Ett event är en träff där geocachare möts.

Svenska avståndskrav

Riktlinjerna pratar om att eventstackning inte är tillåtet. I Sverige tillämpar vi därför regler enligt nedan

  • Ett event ska vara minst 30 km från ett annat event eller ha sin start-/sluttid 5 timmar från andra events start-/sluttid.
  • CITO och Event ska vara minst 30 km från varandra om de är på samma tid. Att ha CITO med efterföljande event är tillåtet och räknas inte som stackning.

Undantag för avståndet kan ges om man kan på ett adekvat sätt påvisa att den enda rimliga transportvägen är mer än 30 km. Detta är eventägarens sak att redovisa.

Observera att detta är en svensk tillämpning av huvudriktlinjerna och kan komma att justeras utan nämnvärt längre förvarning

Vem får logga

Alla som närvarat på eventplatsen under tiden för eventet får logga ”Deltagit” på eventet. Man behöver inte närvara på hela eventet.

Aktiviteter

Under ett event kan det finnas en eller flera aktiviteter. Några exempel på aktiviteter är att man äter tillsammans, spelar bangolf eller lär sig om olika utrustningar för geocaching.

Vissa aktiviteter kan på grund av dess utformning göra att det enbart finns ett begränsat antal platser för aktiviteten, eventet måste dock fortfarande vara öppet för alla att delta.

Vid dessa aktiviteter med deltagarbegränsning gäller följande:

  • Man måste inte delta i aktiviteten för att få logga "deltagit" på eventet.
  • Aktiviteten måste kunna hantera minst 10 personer.
  • Eventbeskrivningen får inte innehålla någon deltagarlista, men är en sådan lista nödvändig kan man ha den på en extern s k "landningssida".
  • Aktiviteten måste vara på plats och kan inte vara t ex en guidad stadsvandring.
  • Aktiviteten får inte kräva att man lämnar ut personuppgifter som t ex personnummer.

Uppfyller inte aktiviteten ovanstående krav så kan man göra det till en frivillig aktivitet efter eventets slut.


Is it allowed for a foreigner to place a cache in Sweden?

Yes, it is. But according to guidelines you need to have a valid maintenance plan. The best way is to have a local person that maintain the cache, but it can also be you as cacheowner if you are regularly in Sweden and near your cache.

Remember that when you submit your cache the reviewer note should include maintenance plan and the log should be in Swedish or in English if you not able to write in Swedish.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med ert beslut?

Skicka en cache till Geocaching HQ för Appeal

Kontakta oss och nyheter

Välkommen att ta kontakt med någon av oss svenska reviewers!

Gäller ärendet en pågående granskning av en cache vill vi alltid att ni skriver en reviewer note på cachen, se länk , då samlas allt om cachen på rätt ställe.


Vi har en facebooksida som du hittar på https://www.facebook.com/SweRev/, där postar vi ibland små nyheter när det gäller granskning av cacher i Sverige. Vår sida är offentlig så du behöver inte ha ett facebookkonto för att läsa våra inlägg där.
...